Lino Print
Lino Print

Lino print on my Hand Marbled Paper. Shimane Chojuraku.

Lino Print

Lino print on my Hand Marbled Paper. Shimane Chojuraku.